Mustafa Kemal Türkiyesi bu değil
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 07 Haziran 2020, 05:00:44


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1]
  Yazdır  
Gönderen Konu: Mustafa Kemal Türkiyesi bu değil  (Okunma Sayısı 895 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Türkeri
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 11


« : 14 Ekim 2012, 12:55:32 »

Türk Sineması’nın usta oyuncusu Tarık Akan Sözcü’ye konuştu...Ünlü  sa­nat­çı Ta­rık Akan, Sözcü’ye ye çar­pı­cı açık­la­ma­lar yap­tı. “A­ta­tür­k’­e her gün ha­ka­ret edil­me­si­ni içi­me sin­di­re­mi­yo­rum. Baş­ba­kan ül­ke­yi kral zih­ni­ye­tiy­le yö­ne­ti­yo­r” de­di.

Türkiye’nin kurulduğu günden beri hiçbir komşusuyla arasının bugünkü kadar kötü

olmadığını söyleyen Akan, “Atatürk’ün devlet adamlığını özlüyorum” diye konuştu

Türk Si­ne­ma­sı’­nın dev ak­tö­rü Ta­rık Akan, gün­de­me da­ir ne var­sa SÖZ­CÜ­’ye an­lat­tı. İş­te, AKP ik­ti­da­rı­nın po­li­ti­ka­la­rı­nı yer­den ye­re vu­ran Aka­n’­ın söz­le­ri:

Ben bu­gün­kü Tür­ki­ye­’yi içi­me sin­di­re­mi­yo­rum. Şu ha­le bir ba­kın. Bü­yük dev­let ada­mı Ata­tür­k’­ün ma­ne­vi de­ğer­le­ri­ne he­men her gün ha­ka­ret edi­li­yor, kah­ro­lu­yo­rum.
Ata­tür­k’­ü öz­lü­yo­rum. Emi­nim ki be­nim gi­bi dü­şü­nen mil­yon­lar­ca in­san var. Onun fel­se­fe­si­ni, kud­re­ti­ni, dev­let adam­lı­ğı­nı öz­lü­yo­rum. O bü­yük bir dün­ya li­de­riy­di.

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ku­rul­du­ğu gün­den bugü­ne dek hiç­bir kom­şu­suy­la ilişkileri bu kadar kötü durumda ol­ma­dı. Kıb­rıs is­tis­na­sı dı­şın­da, Türkiye asla kom­şu­la­rıy­la sa­vaş nok­ta­sı­na gel­me­di. Ül­ke yö­net­mek ay­rı bir sa­nat­tır.

Ata­tür­k’­e sal­dı­rı­lar 1980 dar­be­si­ni fır­sat bi­len ke­sim­le­rin an­la­yı­şı­dır. Düş­man­lı­kları kıs­kanç­lık­tan kay­nak­la­nı­yor. Bun­lar Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in sa­çı­nın te­li da­hi ola­maz­lar.
Ne ya­zık ki Ata­tür­k’­ün kur­du­ğu Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’n­de bu­gün ken­di­ni kral zan­ne­den bir Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­li­yo­ruz. Tayyip de­mok­ra­si­den söz edi­yor ama de­mok­ra­siy­le il­gi­si bi­le yok. Tek ba­şı­na is­te­di­ği ka­rar­la­rı ve­ri­yor, uy­gu­la­tı­yor. Baş­kan­lık dü­şün­ce­si­nin al­tın­da ya­tan ger­çek bu­dur.

Su­ri­ye tez­ke­re­si­nin Mec­lis­’ten geç­miş ol­ma­sı bü­yük bir skan­dal­dır. Kim­se kı­vır­ma­sın. Bu adı ko­nul­ma­mış bir sa­vaş tez­ke­re­si­dir.

Tek bir Türk as­ke­ri­nin bile Suriye’de öl­me­si, fe­la­ket­ler zin­ci­ri­ an­la­mı­na ge­lir. Or­du Su­ri­ye­’ye gi­rer­se Tay­yip gi­der, o par­ti de bi­ter.

Ben as­ker ço­cu­ğu­yum. Bu­gü­ne ka­dar hiç kork­ma­dım. Ama Mus­ta­fa Ke­mal Tür­ki­ye­’si bu de­ğil. Man­za­ra­ya bir ba­kın. Türk Or­du­su’­nu hal­let­ti­ler. Ko­mu­tan­lar, mil­let­ve­kil­le­ri, ga­ze­te­ci­ler Si­liv­ri­’de. Ya­ni ser­gi yap­sa­nız hep­si­ni bir ara­ya top­la­ya­maz­sı­nız. Çok ya­zık…
Adı­na baş­ba­kan de­di­ği­miz kral, ken­di­ne kar­şı ge­len her­ke­si içe­ri at­tı­rı­yor. Ben Si­liv­ri­’de ya­tan bu in­san­la­rın ta­ma­men suç­suz ol­duk­la­rı­na yü­rek­ten ina­nı­yo­rum. Ada­let bir gün mut­la­ka te­cel­li ede­cek ama bu in­san­la­rın ha­pis­ha­ne­de ge­çen yıl­la­rı­nı ge­ri­ye kim ve­re­cek?
TSK bün­ye­sin­deki üst dü­zey ge­ne­ral­le­rin sa­yı­sı­nı top­la­sak her­hal­de Si­liv­ri­’de ya­tan pa­şa­lar­la eş­de­ğer­dir. ‘K­ra­l’­ı eleş­ti­ren­le­re, mu­ha­lif­le­re ne­fes al­dı­rıl­mı­yor. Par­ma­ğıy­la işa­ret et­ti­ği in­san­lar içe­ri alı­nı­yor. Ben 63 ya­şın­da­yım böy­le bir Tür­ki­ye hiç­bir za­man gör­me­dim.
AKP yan­daş med­yay­la bir­lik­te yü­rü­yor. Böy­le­si de Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de ilk olu­yor. Bir baş­ba­kan dü­şü­nün ki ken­di kon­gre­si­ne seç­me­ce med­ya­yı da­vet edi­yor ama işi­ne gel­me­yen ha­ber­le­ri tüm ger­çek­li­ğiy­le ya­yın­la­yan med­ya or­gan­la­rı­nı kon­gre­ye al­mı­yor. SÖZ­CÜ gi­bi as­lan yü­rek­li bir ga­ze­te Tay­yi­p’­in işi­ne gel­mi­yor. Bu hal­kın ha­ber al­ma öz­gür­lü­ğü­ne vu­ru­lan dar­be­dir. As­lın­da bu­ra­da med­ya ku­ru­luş­la­rı de­ğil, halk ce­za­lan­dı­rı­lı­yor. Hal­kı­mız bu­nun farkına  var­ma­lı.

Mil­le­tin ha­li pe­ri­şan. Son zam­lar be­li bü­kük olan va­tan­da­şı kam­bu­ra çe­vi­re­cek. Fa­kat in­san­lar kor­ku­yor, se­si­ni çı­ka­ra­mı­yor. Se­si­ni çı­ka­ran bi­ber ga­zıy­la ter­bi­ye edi­li­yor.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.111 Saniyede 23 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.006s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.