Türkler’de Cumhuriyet Fikrinin Tarihi Temelleri ve Günümüze Yansımaları
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 19 Eylül 2020, 05:35:45


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1]
  Yazdır  
Gönderen Konu: Türkler’de Cumhuriyet Fikrinin Tarihi Temelleri ve Günümüze Yansımaları  (Okunma Sayısı 2638 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
K A L K A N
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 1.926


YAŞAMIMIZI DÜŞÜNCELERİMİZ YÖNETİR


« : 14 Aralık 2011, 01:32:17 »

Türkler’de Cumhuriyet Fikrinin Tarihi
Temelleri ve Günümüze Yansımaları


  Türkler tarihleri boyunca çok geniş coğrafyalara dağılmışlar, oralarda
devletler kurmuşlar ve varlıklarını tarihin derinliklerinden bu yana kesintisiz sürdürmüşlerdir. Onlar, millet olarak bir yerde çeşitli sebeplerle yaşama
imkânını kaybettiklerinde, başka bir yerde eskisine göre daha güçlü devletler
kurarak, dünya tarihindeki yerlerini almışlardır. İşte Türklerin birbiri arkası
sıra, bazen bir öncekinden daha büyük ve daha gelişmiş devlet kurmalarının
sonsuz ve büyük bir yaşama potansiyeline dayandığı bilim çevrelerince kabul edilmektedir. Hatta onlar devletlerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
geldikleri zamanlarda, yeniden toparlanarak, bütün sıkıntılardan kurtulmayı
başarabilmişler ve varlıklarını devam ettirebilmişlerdir.
Türk milleti böyle bir gayretin son örneğini milli mücadele yıllarında,
göstermiş, bütün menfi şartlara rağmen, istiklal harbi sonucunda Anadolu’yu
düşmanların işgalinden kurtarmaya muvaffak olmuştur. Bunun sonucunda Atatürk’ün önderliğinde yönetim şekli Cumhuriyet olan Türk devleti kurulmuştur. Türk devletinde yönetim şekli olarak belirlenen Cumhuriyeti,

“Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Halk kendi yöneticilerini kendi içinden seçer” cümleleriyle ifade etmek mümkündür.
 Yukarıdaki cümleleri biraz daha açtığımızda bir yönetim şekli olarak Cumhuriyet rejiminde milletin hâkimiyeti
söz konusudur. Millet kendi yöneticilerini içerisinden belirlemek ve seçmek
yetkisine sahiptir. Yöneten ve yönetilenler bakımından toplumda bir sınıf farkı yoktur. Kısacası, Cumhuriyet devlet yönetim şekli olarak halkın yöneticilerini kendi içinden seçtiği, kanunlar önünde bütün vatandaşların eşit olduğu bir idare şeklidir.
   Şüphesiz eski Türk devletlerinde bu şekilde bir Cumhuriyetten söz edilemez. Fakat Cumhuriyet idare şekilleriyle Türk devlet idare şekilleri arasında
bazı bakımlardan şaşırtıcı benzerlikler bulunmaktadır. Bunlara misal olarak kuvvetler birliği ve meclisler gösterilebilir.
  Türkiye Cumhuriyeti devletinde, Cumhuriyetin bir idare şekli olarak
benimsenmesinde, eski Türk devlet yönetim şekillerinin ne derece etkili olduğunu belirleyebilmek için o devletlerin nasıl yönetildiklerini bilmek gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle birbirinden farklı coğrafyalarda çeşitli  devletler kurmaya muvaffak olan Türklerin devlet idarelerini en eskiden yeniye doğru kronolojik olarak ele aldığımızda, Asya Hunları’ndan başlamamız
gerekir. Hunlarda Mo-tun (M.Ö. 209- 174) döneminden beri devlet işleri ve
dini törenlerle ilgili olarak üç ayrı toplantıdan bahsedilmektedir. Bu toplan-
tılardan daha çok dini mahiyette olanı yılın ilk ayında, ikincisi ilkbahar’da
üçüncüsü ise sonbahar’da yapılmaktaydı.
     Bu toplantılar arasında ilkbahar’da yapılanı diğer toplantılardan daha
önemliydi. Bu toplantıda gök, yer, atalar ve diğer tabiat güçlerine kurbanlar sunulmaktaydı. Adı geçen toplantıda bütün meseleler görüşülerek, karara
bağlanırdı. Bu büyük toplantıya hükümet üyeleri, askeri ve sivil bütün gö-
revli başbuğlar, kendilerine bağlı diğer Hun boylarının temsilcileri katılmak
zorundaydı.
   Devlet yönetiminde mevkiler, semboller ve unvanlar bu mecliste verilmekteydi. Hükümdar seçimleri de burada yapılmaktaydı.
 İş başına getirilen Hakan milleti temsil etmekteydi. O, kendi milletlerini yiyip yutan
hükümdarların aksine, idare ettiği insanların yiyeceğini sağlamaktaydı. Hakan başka milletlerden farklı olarak kendi insanını beslemekte, giydirmekte ve harçlığını vermekteydi.
 Onun bütün hizmetleri kendi insanı içindi. O toplum için görev yapmaktaydı.
Hun devletindeki meclis taşıdığı büyük ehemmiyet, kuruluş tarzı ve
idari fonksiyonundan dolayı birçok araştırıcı tarafından
“Devlet Meclisi” veya “Millet Meclisi” olarak belirtilmiştir.
 Toplumun bütün kesimlerinden temsilcilerin toplantıya katılmaları, devlet meclisleri ve seçimde söz sahibi olmaları araştırıcıları bu düşünceye sevk etmiştir.
  Hun devletinin geleceğini ilgilendiren bütün önemli kararlar mecliste
alınmıştır. Mesela, M.Ö. 55 yılında Hun meclisinde bulunanların cesarete hayranlık duydukları, esareti yüz kızartıcı buldukları belirtildikten sonra, at üzerinde savaş ve mücadeleyle kurulmuş olan devletin varlığını devam ettirmek için ölünceye kadar yiğitçe savaşacak askerlerinin olduğu ileri sürülmektedir.
Bu karar mecliste alınmıştır. Ayrıca Türklerde istiklal fikrinin ne kadar eski
olduğunu göstermesi bakımından da önem taşımaktadır. Şüphesiz, Türklerde çok eski zamanlardan bu yana mevcut olan istiklal anlayışının da onlarda
Cumhuriyet fikrinin gelişmesinde etkisi fazla olmuştur.
Hunlar önce de belirttiğimiz üzere devletin geleceğini ilgilendiren bü-
tün önemli kararları mecliste almışlardır. Devleti ve toplumu doğrudan ilgi-
lendiren bütün meseleler kurultaylarda görüşülmüştür. Kurultaylarda toplanış gayeleri esas alındığında çeşitlilik göstermektedir. Bunları savaş, barış, göç, isyan, elçiler ve yargıyla ilgili kurultaylar olarak belirleyebiliriz.
  Göktürklerde de Hunlardaki gibi toplantılar yapılmaktaydı. Göktürklerin yapmış olduğu büyük toplantı da, Hunlardaki gibi 5. ayda, yani Mayıs ayında bir Bahar bayramı şeklinde yapılıyordu. Göktürk kağanı ve devletin
diğer ileri gelenleri her yılın 5. ayında, yani Mayıs ayında toplanıyorlardı ve bu törene halk da katılıyordu.
   Öteki Türk devletlerinde de benzer meclisler vardı. Attila zamanında 448 yılında Bizans elçi heyetine dâhil olarak Hun başkentine giden tarihçi Priskos, Bizans tekliflerini müzakere eden bir Hun “Seçkinler Meclisi”nden
bahsetmektedir. Ayrıca, Tabgaç devletinde böyle bir meclis, (Devlet ve Nazırlar Meclisi), Hazar Hakanlığında bir “İhtiyarlar Meclisi” mevcuttu. Peçeneklerde mühim kararlar mecliste alınmaktaydı.
   Uygurlarda da kurultaylar toplanmakta idi. Mesela, 983- 985 yıllarında
Turfana gelmiş olan ünlü Çinli elçi ve seyyah Wang Yen-te’nin gezi raporunda
Uygur devlet-halk toplantısı çeşitli yönleriyle anlatılmıştır. Buradan Uygurlarda tam bir demokratik idarenin olduğu ve sosyal adaletin tam olarak kurulduğu anlaşılmaktadır. Hatta Uygur toplumunda herkesin çalıştığı ve çalışmayanlara da devletin yardım ettiği seyyah tarafından belirtilmektedir.
   Oğuzlarda da ortak sorumluluk anlayışının hâkim olduğu bir çeşit demokratik özellikleri taşıyan anlayış vardı. Oğuzlar devlet meselelerini “Kengeş” adını verdikleri bir çeşit kurultayda görüşerek, karara bağlamaktaydılar.
   Mesela Oğuzlar, Bulgar Türk devletine gitmek için yola çıkan Halifenin elçilik
heyetine ülkelerinden geçiş izni verip vermeme konusunda toplanmışlardır.
Bu konuda müzakereler bir hafta sürmüş ve sonuçta heyetin yoluna devam
etmesine karar vermişlerdir.
   Bu hadise devlet idare yetkisinin hükümdar dâhil, hiç kimsenin tek ba-
şına elinde toplanmamış olduğunu göstermektedir. “Ortak Sorumluluk Siste-
mi” bütün devlet yapısına hâkimdir. Oğuzların demokratik esaslara göre idare
edildiğini gösteren bu anlayışın, siyasi hayat sahası içinde kalmadığı, toplum
hayatını da içine aldığı, kurultayda oybirliği ile alınan kararların bazen en ‘basit’ bir Oğuz vatandaşı tarafından bile bozulabilmesinin mümkün olmasından anlaşılmaktadır.
  Oğuzlar aynı zamanda, adeta sınıfsız bir toplum yapısına sahipti. Servet ve mevki toplumda sınıf farkı yaratmıyordu. Ayrıca, soydan gelen asillikten de hiç söz edilmemektedir.
   Daha eski tarihlerde de Türk toplulukları arasında sınıf ayrılığı ve sınıf mücadelesi bulunmamaktaydı.
 Onlardan sınıf farkının olmaması hayat tarzlarıyla yakından alakalıydı. Herhangi bir toplulukta yüksek tabakaların oluşumunda önemli rol oynayan, geniş araziye sahip
olmak, askerliği meslek edinmek ve ruhani zümreye mensup bulunmak gibi
iktisadi, siyasi ve dini yönden mevki sahibi kılacak özellikler Türk toplumunda yer almamaktaydı.
Bunların üçü de eski Türk toplumunda gelişme şansı bulamamıştır. Başlangıçta ziraatın umumi
ekonomik faaliyette ancak çok az bir yer tuttuğu eski Türk toplumunda toprak köleliği yoktu. Askerliğin eski
Türkler arasında önemli bir yeri vardı. Türk toplumunun sosyal karakteri icabı
her Türk aynı zamanda iyi savaş terbiyesi almış ve savaşa her an hazır durumdaydı.
Askerlik toplumda ayrı bir meslek olarak görülmemekteydi. Eski
Türk toplumunda din adamları da imtiyazlı bir sınıf oluşturmamaktaydı.
    Türk toplum yapısına göre, kabiliyet zekâ, irade, cesaret gibi vasıflara sahip
olan bir kimse en yüksek mevkilere çıkabilmekteydi. Bunun için hiçbir engel
bulunmamaktaydı. Dinamizm ve hareketlilik Türk toplum anlayışının özünü
teşkil etmekteydi.

Demokrasinin temelini teşkil eden seçim Selçuklularda vardı. Buna
misal olarak Gazneliler devletine karşı 1040 yılında kazanılan Dandanakan
Meydan Muharebesi’nden sonra toplanan Kurultay’da, Tuğrul Bey’in yeni
kurulan Selçuklu devletinin hükümdarlığına seçilmesi gösterilebilir.
 
  Selçuklular, Türk devlet anlayışının nimetlerinden hâkimiyetleri altındaki bütün
halkı yararlandırdıkları gibi, keskin sınıflar sistemine göre işlenen toplumu da
bugünkü deyimi ile demokratlaştırmaya çalışmışlardır. Bu devletin kuruluşu
sırasında memuriyetlere toplumun en alt tabakalarından elemanlar almak
suretiyle göstermekle kalmamışlardır, bilhassa takip ettikleri kültür siyasetiyle toplumdaki köklü değişiklikler yapmışlardır.
  Anadolu Selçukluları’nda da çoğu zaman meclisler toplanarak, devletin geleceğini ilgilendiren önemli kararlar bu meclislerde alınmıştır. Bir
misal verecek olursak, İzzeddin Keykavus devlet meselelerini ve hatta özel
meselelerini daima topladığı danışma meclisinde halletmeye çalışmıştır. Bu
mecliste meseleler enine boyuna müzakere edildikten sonra, çözüme kavuş-
turulmaya çalışılmıştır.
  Eski Türk devlet anlayışının izleri Osmanlı devletinin kuruluşu esnasında da görülmektedir. Kayı boyundan Ertuğrul oğlu Osman Gazi’yi Uç beylerinin bir araya gelerek, kurultayda Oğuz töresi gereğince devletin başına geçirdikleri belirtilmektedir.
   Buradan Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasında
Türk beylerinin katılımıyla toplanan mecliste, durum istişare edildikten sonra
Osman Bey’in devletin başına getirilmesine karar verildiği ve bir nevi demokratik usullerle, yani seçim yoluyla devletin başına getirildiği anlaşılmaktadır. Bu şekilde beylerin kurultayda karar alarak Osman Beyi devletin başına geçirmeleri eski Türk devlet anlayışının bir devamı olarak kabul edilmelidir.
Osmanlı toplumunun da sınıfsız toplum esasına dayanan Cumhuriyet anlayı-
şının yerleşmesine hazır olduğu anlaşılmaktadır.
  Eski Türk toplum yapısına bakıldığında devlet meselelerinin görüşüldüğü bir meclis bulunmaktadır. Meclislerde hükümdar dâhil olmak üzere,
devlet ileri gelenleri seçilebilmektedir. Türk toplumunun sınıfsız bir toplum
olduğu ve toplumda sınıf mücadelesinin olmadığı anlaşılmaktadır. Eski Türk
devlet anlayışına göre devlet millet için vardır. Devleti yöneten hükümdar da
kendini halka karşı sorumlu hissetmektedir. Cumhuriyet rejiminde de meclis
bulunmakta ve yöneticiler seçimle iş başına getirilmektedir. Yine bu rejimde
de toplumda sınıf farkı yoktur. Atatürk, “Bizim halkımız menfaatleri yekdiğerlerinden ayrılır sınıf halinde değil; bilakis mevcudiyetleri ve muhassala-i mesaisi yekdiğerine lazım olan sınıflardan ibarettir”24diyerek,
Türkiye Cumhuriyeti devletinde sınıf farkının olmadığını bariz bir şekilde belirtmiştir. Zaten
eski Türklerde töre’nin değişmez hükümleri olan könilik (adalet), uzluk (fay-
dalılık), tüzlük (eşitlik) ve kişilik (evrensellik) toplumda sınıf farkının oluş-
madığını göstermek bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca, Türklerin en eski
tarihlerinden itibaren onlarda çok belirgin bir şekilde var olan istiklal anlayışı
da hak ve hürriyetler rejimi olan Cumhuriyet anlayışının gelişmesinde önemli
bir rol oynamıştır.
Türk milletinin özelliğini ve Türk tarihini çok iyi bilen Atatürk, “Türk
milletinin tabiat ve karakterine en uygun idare Cumhuriyettir” demiştir. Bu
fikrin ortaya atılmasının tarihi temelleri vardır. Yukarıda misallerle belirttiğimiz üzere, En eski Türk devletlerinden başlayarak, daha sonra farklı coğrafyalarda kurulan Türk devletlerindeki yönetim anlayışı zamanla tekâmül ederek,
Cumhuriyet rejiminin benimsenmesinde etkili olmuştur.
Türklerde adalet, faydalılık, eşitlik ve evrensellik temeline dayalı anlayışlar çok erken dönemlerde oluştuğundan Türk milletinin karakterine en
uygun idare şekli olarak Cumhuriyet rejimi benimsenmiş ve kabul edilmiştir.
Sınıfsız toplum yapısı, meclisler, yöneticilerin seçimle iş başına getirilmeleri,
akla ve bilimin önderliğine önem verme gibi bir takım özelliklerin Türklerde
varlığı Cumhuriyet anlayışına Türk toplumunun yatkın olduğunu göstermektedir. Bu anlayışlar Cumhuriyetin kabulüne yansımış görülmekte ve bazı paralellikler kurmayı da mümkün kılmaktadır. Türk milletinin tabiat ve karakterine en uygun rejim olan Cumhuriyet dün ve bugün olduğu gibi, gelecekte de
bu özelliğini koruyacaktır.
Atatürk’ün “milli kararlılık ve bilincin kıymetli eseri olan aziz
Cumhuriyet’in, bugünkü ve yarınki neslin demir ellerinde her an yükselip sağ-
lamlaşacağına güvenim tamdır”

 sözleri bu duygu ve düşüncenin açık bir ifadesidir. Atatürk’ün güveni boşa çıkarılmayacaktır. İnsanımız Cumhuriyetine
ve devletini devlet, milletini millet yapan değerlere sahip çıkarak, daha güçlü
Türkiye Cumhuriyeti devletinin çatısı altında dünya durdukça var olacaktır


KAYNAKÇA
BORAK, Sadi- Utkan Kocatürk,  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III.  Türk Tarih Kurumu
Basımevi, Ankara 1989.
DANİŞMEND, İsmail Hami, Garb Menba’larına Göre: Eski Türk Demokrasisi, Sucuoğlu Matbaası, İstanbul 1964.
DE GROOT, Johann Jacob Maria, Die Hunnen der vorchristlichen Zeit, Walter de Gruyter,
Berlin1921.
KAFESOĞLU, İbrahim, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1989.
KAFESOĞLU, İbrahim- Mehmet Saray, Atatürk İlkeleri ve Dayandığı Tarihi Temeller,  Türk
Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1983.
KOCA, Salim, “X. Yüzyılda Türkistan’da Bir İslam Seyyahı Gözüyle Türkler”, Milli Kültür,
1,1981, 47- 50.
KOCA, Salim, Sultan I. izzeddin Keykavus Zamanında Türkiye Selçuklu Devleti (1211- 1220),
Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 1989.
KÖSTÜKLÜ, Nuri, “Cumhuriyetin Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri)”, Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi- II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2002, s. 271- 275.
KÖYMEN, Mehmet Altay, “Türkler ve Demokrasi”, Milli Kültür, 6,1977, 11-15.
KÖYMEN, Mehmet Altay, “Selçuklular’da Devlet”, Belleten, LI/201,1987, 1359-1373.
KÖYMEN, Mehmet Altay, Alp Arslan ve Zamanı -II, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Basımevi, Ankara 1983.
ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Kömen Yayınları, Ankara 1979.
ÖGEL, Bahaeddin, Türklerde Devlet Anlayışı (13. Yüzyıl Sonlarına Kadar), Başbakanlık Basımevi, Ankara 1982.
ŞEŞEN, Ramazan, Onuncu Asırda Türkistan’da Bir İslam Seyyahı İbn Fazlan Seyahatnamesi
Tercümesi, Bedir Yayınevi, İstanbul 1975.
TANERİ, Aydın, Türk Devlet Geleneği, A.Ü. Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1975.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

SEN  TANRI   DEĞİLMİSİN ,  ADINI    YARGILATMA
SANA   TANRI   DEYİNCE ,  DİNİMİ     SORGULAMA
YA  ADAM  ET  BUNLARI , YA  BERABER  YAŞATMA
KANI  BOZUK  OLANLAR  "TÜRK'ÜM" DİYEMESİNLER
𐱃𐰀𐰴𐰾𐰃𐰤 𐰴𐰀𐰞𐰴𐰀𐰣
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.228 Saniyede 23 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.022s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.