Turan Cemiyeti ( Bulgaristan )
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 04 Ağustos 2020, 20:36:34


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1]
  Yazdır  
Gönderen Konu: Turan Cemiyeti ( Bulgaristan )  (Okunma Sayısı 2891 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
YABGU
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 827


Mustafa Kemalin Askeri , Atsız Atanın Kalemi.


« : 29 Ocak 2012, 16:38:00 »

Yirmili yılların ortalarına doğru Bulgaristan'ın Türk Müslüman azınlığın her bölgesinde spor gençlik kulüpleri veya dernekleri kurulmaya başlamış ve daha sonraları bu dernekler aralarında birleşerek Turan Dernekler Birliği'ni kurmuşlardır.
Gençlik spor derneklerinin "İleri", "Kamer", "Terakki", "Ru- meli", "Kuvvet", "Balkan", "Şenyurt" gibi adlan vardı.
1924 yılında Vidinliler "Vidin İslâm Gençleri Turan Cemiyeti"ni kurmuşlar ve Cemiyetin bay-ramı olarak da Hıdrellez gününü seçmişlerdi.
Zamanla spor dernekleri, aralarında bir-leşerek, Vidinlilerin kendi derneklerine verdiği Turan adını, Birliğin adı olarak kabul etmişlerdir.
1926'da Varna'da düzenlenen III. Kongrede Birliğe Turan adı verilmesi kararı alında ve bu III. Kongre, Turan Birliği'nin I. Kongresi sayıldı.
Bulgaristan'da en büyük azınlığı oluşturan Türk Müslüman halkın hiçbir örgütü olmadığı, az sayıda bir azınlık olan Yahudilerin ise "Makabi" örgütü olduğu belirtiliyor ve Türk gençlerini de birleştirecek bir örgüte ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyordu.
Turan Birliğinin her şeyden önce spora önem verdiği anlaşılıyor. 1927'de Vraca (Vratsa) Kongresinde kabul edilen Jimnastik ve Spor Yönetmeliğinin 1. maddesinde şöyle deniyor: "Bulgaristan Turan Birliğinin başlıca gayelerinden biri, Türk gençliğini bedensel terbiyesine çalışıp medenî hayatta muvaffak olacak surette hazırlamaktır."
Birliğin siyasal amaçları olmadığı da ayrıca be-lirtiliyordu. Birliğin Turan adı da, kardeşlik duygularının bir simgesiydi.
Bulgaristan Türk gençliğinin spor faaliyetleriyle birlikte fikir bakımından da yükselmesi dile getiriliyordu.
Örneğin Vidin Spor Derneğinin futbol, jimnastik, izci, müzik grupları da vardı. Sporun yanı sıra Birlik, gençliğin kültür kalkınmasma da önem veriyordu.
Sayılan hızla artan derneklerin kütüphaneleri, okuma salonları vardı. Birliğin yayın organı "Turan" gazetesi de vardı.
1933 yılında düzenlenen Rusçuk Kongresinde (XIII. kongre), gelecek kongrenin 1934 yılında Sofya'da yapılması kararlaştırılmış, ancak 1934 yılı Turan Birliğinin yasaklanma yılı olmuş ve böylece tarihe karışmıştır.
Otuzlu yılların başında Turan derneklerinin beş bin üyesi vardı. Köylerde de şubeleri açılmıştı. Spor yarışmaları, şenlikler, yürüyüşler düzenliyor, Hıdrellez'de bayramları kutlanıyordu.

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN MİLLÎ KONGRESİ

Türkler, 50 yıllık azınlık tarihleri boyunca ilk kez Millî Kongre düzenleyerek, birçok sorunlarını gündeme getirmek, bu konular üzerinde tartışmak, hal çaresi bulmak için türlü türlü görüşler ortaya atmak imkânını bulmuş ve bu kongrede önemli kararlar almışlardır.
Böyle bir kongrenin düzenlenmesi teklifi eski Vakıflar Müdürü Mehmet Celü'den gelmiştir. Bulgar Hükümetinin rızasiyle 31 Ekim - 3 Kasım 1929 tarihleri arasında Sofya'da Bulgaristan Türk azın-lığının Millî Kongresi yapılmıştır.
Kongreye katılacak heyetler Bulgaristan'ın dört bucağından Türkler tarafından seçimle belirlenmiş ve gönderilmiştir.
Ayrıca okul kurulları, cemaat kurulları da kendi aralarında temsilciler seçerek Sofya'da yapılacak Kongreye göndermişlerdir.
Türklerin Millî Kongresine katılan heyetler, kıyafetleriyle tam anlamda bir mozayik oluşturmaktaydılar.
I' .eratürde kongredeki tem- silcilikler arasında sarıklısı da, feslisi de, şapkalısı da, kalpaklısı da, hattâ başı kabak olanlar da bulunduğu vurgulanmaktadır.
Bu kıyafetler, bir dereceye kadar heyetlerin düşünce tarzını,yenilikleri ne derece benimsediğini de ifade etmekteydi; yani Türkiye'deki reformların Bulgaristan'a nasıl ve ne kadar yansıdığının da bir belirtisi olabilirdi.
Millî Kongrenin Gündemi:
1. Bulgaristan Türk azınlık okulları,
2. Bulgaristan Türklerinin (ve genellikle Müs lümanların) dinî kurumlan ve vakıfları,
3. Hayır dernekleri.
Millî Kongrenin gündeminde birinci noktayı Türk okulıarı konusunun oluşturması bir raslantı değildi. Türk azınlığın en büyükderdi, özel okullarıydı.
Çünkü bu okullar, Türklerin tek eğitim, öğretim ve kültür ocağıydı.
Türk okulları sorunu Kongrede bütün ayrıntılarıyla ele alındı, birçok dertlerin bulunduğu açıklandı, bazı konular hakkında çeşitli görüşler dile getirildi.
Bu görüşlerden en çok tartışmalara yol açanı, eski ve yeni harflerin okullarda öğretilmesi konusuydu.
Millî Kongrede Türk okullanyla ilgili kararlar, şu noktalan kapsamaktaydı:
1. Mekteplerin idare tarzı,
2. Encümenlerin bütçeleri,
3. Mektep vergilerine ait nizamname,
4. Mekteplere aynlan tarlalar,
5. Programlar,
6. Maarif müfettişlerinin müdahaleleri,
7. Baş muallimler ve Bulgar muallimler meseleleri,
8. Türk muallimlerinin kanunsuz ce zalandırılması meselesi,
9. Türk mekteplerine mahsus nizanmane lâyihası,
10. Türk muallimi yetiştirme işi. Sayılan bu önemli noktalar arasında üzücü olanlar: Balkan Savaşlanndan sonra Bulgaristan'a katılan Rodoplar bölgesinde kapatılan Türk Müslüman okullarının tekrar açılması ve yeni okulların da açılması için Bulgar makamlarının izin vermemesi, Bulgar müfettişleri tarafından çoğu hal-lerde hiçbir suçu olmayan Türk öğretmenlerin cezalandınlarak öğretmenlik hakkından yoksun bırakılmaları, bunların yerine Bulgar öğretmenlerin tayin edilmesi, başka bölgelerde de kapatılan Türk okullarının eşya ve araç ve gereçleri, en yakın Türk okuluna (mektebine) devrolunması gibi konulardır.
1928 yılında Devlet Türk Öğretmen Okulu kapatıldıktan sonra Türk okullarına öğretmen yetiştirmek ciddi bir sorun olduğundan, okullarla ilgili alman kararın 17. maddesinde şöyle denmektedir: mekteb-i Nüvvabın üçüncü se- nesinden bilâ itibar son sınıfının berisi muallim yetiştirmeye tahsis olunmalı ve bu husus Baş-müftülük tarafından icra edilmelidir.
Bulgaristan Türk Müslüman azınlığın Millî Kongresi gündeminde ikinci nokta, Türklerin Dinî Kurumlan ve Vakıfları'ydı.
Mehmet Celil'in çıkardığı "Rehber" gazetesi "Umumi Bulgaristan Türk Kongresi"nde Türklerin dinî kurumlan hakkında şöyle yazmıştı:
"Cemiyeti İslâmiyeler: En koyu millî müessese olması aklen, mantıken ve kanunen lâzım olan bu müessesat da, tedrici surette benliklerini kay- betmiş, hükümetin, dolayısıyla Bulgar par- tizanlarının eline geçmiştir. Müessesat-i ilmiye, hayriye, diniyelerin varidatı, mekteplerin de esas varidatı olduğundan, dünyevî ve ahrevî bütün varlığımızın mecmuu olan bu müesseselerin de müftülükler gibi talimatnamenin ağır zincirlerini kı-rarak kurtarmak en birinci gaye olacaktır.
" Bulgaristan Türklerinin başında müftülükler bulunmaktaydı. İşte Dinî Kurumlar ve Vakıflar maddesi altında, "Rehber" gazetesinin de yazdığı gibi, hükümetçe ele geçirilmiş ve azınlığın bir kurumu olmaktan çıkmış durumda olan müftülüklerin kurtarılması, müftülüklere bağlı imam ve hatiplerin Türk Müslüman azınlığın yararlı olabilmesi için çare aranacaktı.
Millî Kongrenin kararlan Bulgar Hükümetine sunuldu, sorunların çözümü istendi. Ancak bütün umutlar boşa gitti.
Durum gittikçe kötüleşti, 1934 hükümet darbesiyle de Bulgaristan'da parlamenter demokrasiye son verilince Türk azınlığa baskılar daha da arttı.
Bundan öncezi "Zgovor" koalisyon hükümeti zamanında da, sonraları "Millî Blok" Hükümeti zamanında da Türk okulları kapatılıyor, Türkçe basın yasaklanıyordu.
1934 yılından sonra yüzlerce Türk okulu kapatıldı, yüzlercesi millileştirildi, yani Bulgar okulu yapıldı, Türklerle meskûn bazı bölgelerde eski alfabeyle öğretime geçilmesi kararlan alındı, Türk öğretmenlerinden birçoğu sürgün edildi veya Türkiye'ye göçe zorlandı, Türkiye ile her türlü kültür bağları yasaklandı.TURAN  CEMİYETİ MARŞI

Biz Turancı  genç Türkleriz
Dünya  bilir mert izleriz
Çalışmayı çok severiz
Biz Turancı genç  Türkleriz

Çeliktendir  hep şu kollar
Kal’aları söker atar
Dağ devirir  gücümüz  var
Biz Turancı genç  Türkleriz

Gençlik  dinçlik, kuvvet bizde
Fedakarlık gayret bizde
Her gören diyor arslan bizde
Biz Turancı genç  Türkleriz.

Ders okunur irfan diye
Asker ölür Vatan diye
Her Türk ağlar Turan diye
Biz Turancı genç  Türkleriz.

Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Kaan ULAŞ
OTAĞ BEKÇİSİ
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 5.924


Madem ki Türküz; o halde Türk gibi yazarız.


« Yanıtla #1 : 30 Temmuz 2017, 19:22:07 »

Bulgaristan Türkleri.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

ATSIZCA, ATSIZCILIK
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.221 Saniyede 23 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.007s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.