Rize Türkçüleri
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 29 Şubat 2020, 04:26:30


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1] 2
  Yazdır  
Gönderen Konu: Rize Türkçüleri  (Okunma Sayısı 9079 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Hun53
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 606


Gökyüzü bayrağımız olsun, yeryüzü otağımız!


« : 28 Ağustos 2009, 10:51:51 »

Hemşin Tarihi

Tarihi geçmişi itibarıyla Hemsin yöresini "Rize ve Çevresinin tarihi" içerisinde ele almak gerekmektedir. M.Ö. ki dönemlerde Rize ve çevresinde çeşitli kavimlerin yaşadığı; yörenin zaman zaman değişik kavimlerin yönetiminde kaldığı bilinmektedir.

M.Ö. 63'te Roma imparatorluğu egemenliğine girmiştir. Roma imparatorluğunun bölünmesi ile Rize ve çevresi Bizans Yönetimi sınırları içerisinde kalmış tır. Bizans döneminde Rize'nin iç kısımlarında Alon, Kıpçak ve Kuman adlı Türk boylan yerleşmiştir. Bu Türk boyları içerisinde M.5. 623 yıllarında Hamam Beğ idaresinde bugünkü Hemsin yöresinde bir Oğuz Oymağı da bulunuyordu. Adı geçen bu Türk oymağı, daha önce Oğuz- Türkmen-Partlı/Arşaklı Devletini ku ran 1. Arsak (M.Ö. 250 - M.Ö 247) tarafından Ma-nua idaresinde bir ön kuvvet korucu olarak Amadan-Mamadan bölgesine yerleştirilmişti. Uzun süre Amadan-Mamadan yöresini kendilerine yurt edinen bu Türk oymağı, daha sonraları Sasaniler'in yoğun din baskılarına ma-hruz kaldılar. Mecusi (Ateşe tapan) inancına sahip Sasaniler'in bu dine geçmeleri için zorlamaları üzerine, Bu yörede tutunamayacaklarını anlayınca 623 yıllarında Hamam Beğ idaresinde Rize yöresine göçüp "Danpur" denilen yıkık kasabayı imar ettiler. Yeniden imar ettikleri bu beldeye beylerinin adına izafeten "Hamama Şen (Hamama Bad/ Hamamın Şenlendirdiği) " adını verdiler. Bu Türkçe ad zamanla Hemşen/ Hemsin biçimine girerek günümüze kadar geldi.


Tarihi kaynaklardan Hemşinliler'in atalarının Ha-madan/ Hemedan'dan ayrıldıktan sonra Kars- Göle dolaylarına yerleştikleri; sonradan Acaristan ve Çoruh bölgesine inerek Çoruh'u karşıya geçtikleri ifade edilmekte ve Bizans kralı 6. Kostantin tarafından şimdiki Hemsin yöresine yerleştirildikleri belirtilmektedir.
Ayrıca Osmanlı vergi defterinde Hemşinliler için; "Muselmanı Kadım" yanı: 1461 Osmanlı Fethi öncesi eski müslümanlar ifadesini kullanılması da bu duru mu doğrulamaktadır. Akkoyunlu Türk Devleti zama nında (1350- 1502) Rize'nin güney kesiminde yer alan Hemşin'e birçok Türk boyu yerleşmiştir. Aşağı Çamlıca (Viçe) ve Molaveyis (Ülkü) köy de bulunan Koç tıeykeleri bu yörelerdeki Türklüğ'ün bariz delille ridir. Benzeri koç heykelleri doğu Anadolu ve Azer baycan gibi diğer Türk bölgelerinde de bulunmakta dır. Koyun ve koç heykelleri ortaasya Türk kültürün den kaynaklanmaktadır.

Türkler göçüp yerleştikleri yerlerde ölen ilk ata larının mezar taşlarına taştan oyulma koç heykeli dikerler, bu bir Türklük geleneğidir.


1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'un fethi ile birlikte Rize ve çevresi de Osmanlı toprakları-na katılmıştır. 1486 ve 1534 tarihli Trabzon sancağı Mufassal Tapu tahrir defterlerine göre bölgenin mer-kezi yönetime bağlandığını görüyoruz. Bu kayıtlara göre Kaza-i Hemşen'e (Hemsin Kazası) bağlı 34 köy bulunuyordu. Hemsin kazasının; Hemsin, kara Hem-sin, Eskanos(Senos- Kaptanpaşa) olmak üzere üç nahiyesi vardı. 1536 tarihinde yapılan yeni bir idari tak-simatla Hemsin, ispir sancağına bağlanmıştı.

1600 tarihli kaynaklarda da bu sancağa bağlı olduğu görülür. 1753 ve 1831 tarihli tapu kayıtları ile ilgili belgelerde de Hemsin kazasının Trabzon sancağına bağlı olduğu yazılmaktadır. 1836 yılında yapılan yeni bir taksimatla Atina (Pazar) ilçe, Hemşin'de Pa-zar'a bağlı bir nahiye olur. Daha sonra 1856-1857 yıllarında Hemşin'in kaza olduğu bilinmektedir. An-cak 1878 yılında Berlin Antlaşması ile yapılan yeni bir idare düzenleme ile Çoruh iline bağlı bir bucak; 1904 tarihinden sonra da Trabzon'a bağlı olduğu görülmektedir.

05.03.1916 tarihinde Rus işgali sonucunda Hemsin, Batum Sancağı'na bağlı olarak yönetilmeye başlanmıştır. 15.08.1918 tarihinde Rus işgalinin kaldırılması sonucunda da Hemsin tekrar Osmanlı impa-ratorluğu yönetimine girmiştir.

Cumhuriyet dönemi ilk idari taksimat 20.04.1924 tarihinde yapılmış; yapılan bu taksimatla Hemsin tekrar Pazar'a bağlı bir bucak olmuştur.

Son olarak 09.05.1990 tarih ve 3644 sayılı kanunla Hemsin yenidin ilce olarak kurulmuş; 19.08.1991 tarihi itibariyle teşkilatlanmaya başlamıştır. Böylece 133 yıl sonra Hemsin ilçe olma statüsüne yeniden kavuşmuştur.

Yöremiz tarihi ile ilgili değerli araştırmaları olan Prof. Dr. Fahrettin KİRZİOĞLU Hemşin'den bahseder-ken Orta Asya Türklerinden kalan bir boyun hatıra sini taşıyan 14 Asırlık (Hem-şen) adının yalnız başına bile; Anadolu'nun Karadeniz dağlarının denize bakan eteklerinden islamiyet'ten önceki Türklük varlığını tanıtacak güzel bir vesika mahiyetinde olduğunu ifade etmektedir. Yaşayış bakı-mından yarı göçebe bir hayat süren Hemşinliler'in Oğuzlar'ın yazı dilinin bozuk bir lehçesi ile konuştukları bir gerçektir. Hemşin'in başlangıçta esas yerleşim merkezi: Fırtına deresinin yukarı kesimlerinde yer alan Baş Hemsin, Aşağı Hemsin ve Kale-i Balâ'dır. Ancak zamanla nüfusun artması ile önce Rusya içlerine daha sonra da Türkiye safında gurbet hayatına atıldıkları görülür.

Hemşinliler'in Anadolu'ya ilk gelen Türkler'den olup halen Dede Korkut dilini konuştukları bir gerçektir. Nitekim, Prof. Dr. Laszla KASONYİ türanit (Türk) tipini Doğu Karadeniz'de ilk çağlardan beri mevcut olduğunu ifade etmektedir. Hemsin Dil yapısı incelendiği zaman Türk dilinin en sağlam kaynağı sayılan Divan-i Lügat-it Türk'deki mecvut birçok Türkçe sözlerin halen Hemşinliler'in günlük konuşmalarında yer aldığı görülmektedir. Kaşgarlı Mahmut tarafın-dan 1072-1074 yıllarında derlenen Divan-ı Lügat-it Türk'ün tercümesinde geçen "EMŞEN" kelimesinin kuzu derisi kürk yapılan deri anlamına geldiği görül-mektedir. Deriden yapılmış kürk giyen, kabile boy başkanlarına izafetten Hemşen'li deyiminin ortaya çıktığıda ifade edilmektedir. (Hemsin isminin Hemşen kelimesinden ortaya çıkmış olabileceği kuvvetli bir ih-timaldir). (H harfini) Bu kelimenin yer almaması, Çağatay Türkçe'sinde (H) harfinin bulunmamasından kaynaklan maktadır. "EMŞEN" kelimesinin Anadolu Türkçe'sinde "HEMŞEN" olarak geçmesi de doğaldır.

Bu gün Hemşinliler'in gelenek ve göreneklerin-den halen varlığını sürdüren birçok adetler Orta As-ya'dan başlayıp iran üzerinden devam eden ve Doğu Karadenizin iç kesimlerinde noktalanan tarihi yolculu-ğun birer delili olarak durmaktadır. Örneğin; eskiden Ergenekon dolaylarında dağlarda yapılan "Vartivor" eğlenceleri şimdi aynı ihtişamıyla Hemsin yaylalarında devam etmektedir. Horasan kuşağı ve Farsça Puşiş (Örtülecek Şey) kelimesinden gelen "Püşi" ise; kendi-ne has bağlama biçimi ile Hemşinliler'in hayatında; Orta Asya, Hemedan ve Anadolu hatmin çok güzel bir hatırası olarak varlığını sürdürmektedir.

 
HEMŞİN SECERESİ
 
PADİŞAH II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ TUĞRAS

İş bu belge ceride-i Osmaninin bilgisi dahilinde olup HEMŞİN efradının seceresidir. Bu ruhsat dahili devlete efradınca inceleme sonucu tap edilmiştir. Aile levisi 4 hani 13' tür. Vekilimiz Osmanlı memuru Akıb Efendi imdi anlatılanlar sahiptir. Aliyyül husus teskirede belirtilmiştir. Osmanlı Devleti azası HEMŞİN efradının Cevbi Oğulları tarikinden olup dini islam olduğu ümmi şerie (şeriat) kurallarına dahil olduğu bu belgede ispata mütekaddimdir. İş bu süret dini islamiye dışında olmayıp, bugünden itibaren meşrudur. Rus Osman-i muharebesinde Kafkas civarından Türk oldukları tatbik edilen Asıma Efendi, Tarık efendi ve Cevdet Bey ikamete dahildir. İş bu süretten dolayı Devlet-i Osmaninin askerine sadık kalacakları, onlara ekmek verecekleri ve Devlet-i Osmani-Alinin mazbatası dışına çıkmayacakları muhafaza ve teyid edilmiştir. Herhangi bir taaruz ve mutecavüzlükten devlet yekünen sorumludur. Ondan dolayı Ermeni halkının herhangi bir saldırısında bilgimiz dahilinde olması sarihtir. Vakı-a haksız olan taraf muntekiller (sonradan gelenler) ise o da dahi Devlet-i Osmanli Alinin bilgisi dahilinde merbuttur. Hoca oğlu Tayyar, Entaoğlu Habib, Sediroğlu Dursun, Cevbioğlu İsmail bu belgeyi Devleti Osmaninin merkezinden talep etmiştir. Yöre tarafımızca tetkik edilmiştir. Muntekillerin seceresi muhabere edilmiştir.(incelenmiştir). Dini İslam, kitabı Kuran oldukları aridir. Cihedi imdi bizden Pazarın batısında Kanlı derenin güney satında, yamaca doğru olduklaça ecba alana (geniş alanı) kaplayan ağaçlığı sakid olan 13 haniye havidir(hani:köy). Bundan öte bilgiler bizzat taraflar içerisinde taayyüp edilecektir (incelenecektir). Fil hakika devletumuz Abdül Hamiti Sani bizzat Trabzon valisi Mavlüt Efendi iş bu taayyübü müzekere-i dahilinde almıştur. Ondan dolayı bu belge sarihtir ve taraflardan Din-i islama verilecektir. Vekili İstanbul dahiliye nezaretinden ... Beğdir. Taraftan mazbuttur.

NOT: Bu belgenin Türkçe aslı Hemşin Bodollu Köyünden İnceoğlu ailesinin muhafazasındadır. 
 
 
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

ArslanYürekliTürkmen
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 295


Ergenekon'dan doğduk , Börteçine Ularken


« Yanıtla #1 : 28 Ağustos 2009, 23:47:01 »

Boyunuz Çepni mi kandaşım o bölgede çepniler yoğun bir şekilde yerlemiştir.Çepniler savaşçı bir boydur.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

TÜRK'ün Dini Türkçülüktür.
 
ATTİLABİLGEHAN
Türkçü - Turancı BOZKURT

Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 973« Yanıtla #2 : 28 Ağustos 2009, 23:50:56 »

HUN KANDAŞIM, HOŞGELDİN OTAĞA . ESENLİK GETİRDİN. Gülümseme
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
Türk Han
Ziyaretçi
« Yanıtla #3 : 29 Ağustos 2009, 00:16:05 »

Boyunuz Çepni mi kandaşım o bölgede çepniler yoğun bir şekilde yerlemiştir.Çepniler savaşçı bir boydur.
Çok haklısın kandaşım. Benim de Çepni akrabalarım var. Karadeniz Türklerinin deliliği Karadeniz'den değil, Çepni olmalarından ileri geliyor sanırım.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Hun53
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 606


Gökyüzü bayrağımız olsun, yeryüzü otağımız!


« Yanıtla #4 : 02 Eylül 2009, 12:40:33 »

Kandaşlar Türkçülük damarlarımımdaki kan gibi doğuşdan ruhum gibi sonsuzdur bende, Türkçülük bir ülkü karşılıksız bir sevdadır.çıkarsız yalansız...

NE MUTLU TÜRK DOĞANA...
 
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Tegin-Han
Normal Üye
*
ileti Sayısı: 2


Tengri Tağlirindan Kaşkar Tağlirine


« Yanıtla #5 : 30 Eylül 2009, 17:48:27 »

merhaba otağ sakinleri bende bu hırcın dalgaların çocuğuyum rize hakkında kısa bilgi

Rizede eskiden yerleşim rumlar ermeniler lazlar ve Türkler yaşamakta idiler daha sonra göçle gelen kavimler (gürcüler megreller vs.) de  bulunmaktadır.Tayyip Erdoğanın da atalarının gürcü olduğu söylenmektedir.

Lazlar kafkas ırkındandır pazardan başlar çamlıhemşin ardeşen ve fındıklı bölgelerinde yaşarlar Özellikle ardeşen tamamıyla laz denilebilir Ardeşenin kazası olan Tunca belediyesi MHP lidir.Milliyetçi yapıda oldukları bilinir ama ayrılıkçı düşünceye sahip olanlarıda vardır.Yani sağı sağ soluda soldur.

Rumlar mübadele  döneminde gitmişlerdir bir kısmı  istanbula  göçmüşlerdir  kalanlarında olduğu soylenıyor ama şu ana dek  duyulmadı.

Ermeniler 1915 17  yıllarında  bazıları  zorla  bazıları isteyerek gittiler.Onlarında kalanlarının olduğu soylenır fakat  gormedık duymadık.

Hemşinliler  yöredeki en eski halktır  genelde  dağ kesimlerinde  yaşarlar ve  karadenizdeki en eski müslümanlardandır anlattılanalra  göre  iran hamedan üzerinden  yöreye gelmişlerdir.Özelliklerine törelerine ve yaşam şekiilerine bakıldığında  tipik  türkmen özelliği  görülür.

Bölge  etnik  kimliği  kaynaşmış olduğuından kargaşa  çıkarmaya  müsait  bir  ortamdadır.Özellikle  AB   ABD  nin bu konu  dernekelr  kurup  calısmalar  yaptıgını bızzat  goren ve  bu konuda  tepkılerı  ortaya koyan kişilerdenim AB ve ABD  fonları  lazlara sürekli  gelmektedir Bu konuda  yöresel  sanatçılar  çok  çalışmaktadırlar bazen haberlerede  çıkıyorlar.

Ve  daha bir  sürü  olay.

Ayrıca  karaenizde  en yaygın türk boyu  çepnilerdir: bir  çok   çepni  soyadlı  sülalae  vardır. Ayrıca  eski saka  türklerininde  yerleşim bölgesidir.Mübadele döneminde  giritten ve adalardan bir  çok  türkmen  gelmiştir.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
ATTİLABİLGEHAN
Türkçü - Turancı BOZKURT

Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 973« Yanıtla #6 : 30 Eylül 2009, 18:11:13 »

BU BİLGİLER ÇOK DEĞERLİ KANDAŞ SAĞOLASIN.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
Mete Han
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 50« Yanıtla #7 : 30 Eylül 2009, 22:25:26 »

Sedat Peker, Rize'li büyük bir türkçü, Rize demişken ondan da bahsetmek gerek.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

''BEN VE BUDUNUM TENGRİNİN KIRBACIYIZ.TENGRİ LANETLENEN BUDUNLARI CEZALANDIRMAK İÇİN BİZİ GÖNDERİR.''BAŞBUĞ ATTİLA          ''TÜRK BEĞLERİ, BUDUNU, İŞİTİN!ÜSTTE  MAVİ GÖK ÇÖKMEDİKÇE,ALTTA YAĞIZ YER DELİNMEDİKÇE, SENİN İLİNİ VE TÖRENİ KİM BOZABİLİR?
TİTRE VE KENDİNE DÖN!''BİLGE KAĞAN                                           "TÜRK'ÜN ALAMET'İ FABRİKASI BRAKİSEFAL KAFATASINDADIR" BAŞBUĞ ATATÜRK                                                                      1)CAHİLİN DİNİ OLMAZ.2)ARAPLAR CAHİLİN ÖNDE GİDENİDİR.
1. CÜMLEDE CAHİLLER YERİNE ARAPLAR YAZABİLİRİZ ÇÜNKÜ ARAP=CAHİL
GÖÇMENTÜRK
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 36« Yanıtla #8 : 01 Ekim 2009, 09:17:55 »

Faydalı bu bilgi paylaşımın için sağol HUN53.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

BEN BİR TÜRKÜM DİNİM CİNSİM ULUDUR...
Teñrikut
Normal Üye
*
ileti Sayısı: 10


« Yanıtla #9 : 04 Nisan 2010, 23:46:36 »

Hemşinliler hakkında çeşitli bilimsel araştırmalar ve teoriler var. Türk olma ihtimalleri yüksek. Ancak Atsız Bey'in belirttiği gibi kendilerini en az 3 nesildir Türk saydıklar ve bizlerle karıştıkları için artık Türk demek gerekir.

Öte yandan Rize'de Çepni sayısı oldukça azdır. Çepniler daha çok Trabzonun batısı ve Giresun'da bulunur. Yoğunluk Giresun'dadır. Rize'de Türk Boyları çok çeşitlilik gösterir. Çok eskilerden kalma Peçenek Eski Oğuz (Uz) ve Kumanlar mevcut olup bunlar Pontus devletinde bile bu bölgede yaşarlardı. Yİne Kıpçak ve Çeşitli Kafkas Türk boylarıda Rizede mevcut. Birde benim gibi Oğuz Boylarından olup Rize'ye yerleştirilmiş Türkmenlerde vardır.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Sayfa: [1] 2
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.116 Saniyede 23 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.011s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.