Beydili Türkmenleri
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 22 Ekim 2020, 01:25:53


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: 1 [2]
  Yazdır  
Gönderen Konu: Beydili Türkmenleri  (Okunma Sayısı 12281 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Akıncı Beği
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 72« Yanıtla #10 : 01 Kasım 2010, 18:20:20 »

XI- OSMANLI BELGELERİNDE SÜRGÜN TUTANAKLARI
Beğdili Aşireti başta olmak üzere, her boydan Türkmen obaları Rakka’ya zorla sürgün edilerek o bölgeye iskan edilmeye çalışılır. Aşağıda vereceğimiz belgelerdende anlaşılacağı gibi Türkmenler Rakka’dan firar ederek ya eski bölgelerine ya da Anadolu’nu içlerindeki dağlık yörelere sığınırlar. Canik, Munzur ve Toros dağları ile uzantıları “kaçkuncu” Türkmenlerin yurtları olur. Ya da C.Orhonlu’nun belirtiği gibi “İskandan kaçanlar Anadolu yakasında bulunan şehir ve kasabalara iltica etmişler evkaf, has, tımar, zeamat topraklarına, ayni zamanda çiftliklere ve diğer oymaklar arasına gizlenmişlerdi” Bunun nedeni de “Arap aşiretlerinin baskılarına karşı Türk oymaklarının mücadelesinin yönetimce şiddetle cezalandırmasından kaynaklanmaktadır. Bu cezalandırma yöntemleri türkülerde canlı olarak görülmektedir” (43) Bayındır, ve Döğer Boyu oymakları ve obaları ile Bozkoyunlu cemaati, Beğdili Boyuna tabi olarak Rakka’da iskan edilirler. Sonrası içinde Ceved Türkay, Osmanlı belgelerinden şunları yazmaktadır:
“Bayındır Cemaati, Beğdil Aşiretine tabidir. Rakka iskanından Bayındır Türkmanı Cemaatının yaylakları, Sivas cıvarında Tonos (Tenos) ve Kangal Nahiyelerinde vaki Ulaş nam Karye ile Kangal Karyesinin mabeyninde olan Deliktaş ma’beri idi”... “Beğdili Aşiretine tabi olan Bozkoyunlu Cemaati, Konya ve öte caniblerinde yiğirmi kadar evleriyle olurlar ve on kadar evleri Aksaray Sancağında Beğdik Türkman içinde Balam Halil ve gayrileri yanlarında olurlar deyü tahrir olunmuş”... “Döğerli Cemaati, 150 hane olub, Beğdili Aşiretine tabidir. Cemaat-i mezbure, 1140 senesinde Rakka Beğlerbeği Süleyman Paşa zamanında bilkülliyye firar ve mahall-i iskanlarında bir evleri kalmayub, bizler Alacahan’a muhafazacı yazıldık derler imiş. Kendüleri muhafazıcı değil, bir iki sene kalırlar ise, ol etrafın harab ve yebab olmasına dahi sebeb olub, bunların anasıl Beğdili Türkmanı eşkıyasıdan olup, bunların teaddisi sebebiyle ebna-i sebil bilkülliyye munhatı-olub ve Beğdili Türkmanı’nın ekseri yanlarına tecemmu’edecekleri bi iştibah’dır deyü tahrir olunmuş”... Avşar ve Bozulus topluluklarına ilişkin ise: “Avşar-ı Recepli Cemaatı, mukaddema Rakka’ya iskan olunmuşlardır. Mahall-i iskanda elli kadar evleri vardır. Cemaat-ı Mezbüreden Beğler ve Torunlar ve reayaden ikiyüz kadar evleri, mukaddema gidüb bindokuzyüzyirmibeş kuruş beher sene Rakka tarafına mal verirler idi. Binyüzkırk senesinde Süleyman Paşa zamanında kırk kadar evleri firar ve hala mahall-i iskanlarında elli kadar evleri kalmıştır deyu tahrir olunmuş. Afşar-ı mezbür, Rakka’ya iskanı ferman olunub Zîr’e kaydolmuştur”... “Bâb-ı Altun Cemâatı, Bozulus Aşiretine tabi olub, yiğirmibeş hanedir. Cemaat-ı mezbür, Kadızade Hüseyin Paşa (1140 senesinde Rakka Beğlerbeği) zamanında îvâ ve iskân ve istikrâr olunup ve zer’ve hars ile meşgul iken, bazı avarız ve havadis zuhuriyle ekseri fırsat bulup, Rum tarafına ve Bozok caniblerine firar edüb ve gerü kalan evleri dahi, evvel giden evlerimiz gelmedi deyü birer beşer fırsat bulup, firar edüb, hala mahall-i iskanda bir evleri yoktur. Elyevm cümlesi Keskin ve Bozok ve Kırşehir ve Çiçekdağı taraflarında olurlar deyü tahrir olunmuş”... “Bozulus Aşiretine tabi olan Harmandalı Cemaatı, 60 Hanedir. Cemaat-ı mezbürenin bir miktarı 1120 senesinde firar edüb, badehü Yusuf Paşa irca’ve Rum’a firarileri ahara malikane olunmuş deyu, mahall-i iskanda olanlar dahi üçer beşer firar etmek üzerdir. Hala mahall-i iskanlarında yiğirmi kadar evleri ancak kalmışdır. Elyevm Rum tarafınad olanlar, Bozok’da ve Salarlı ve Mamalı ve Pehlüvanlı içlerinde olurlar”... “Kabağılı Tokuzu Cemaatı, Hacıayvadoğlu Aşiretinden olub, 150 hanedir. Cemaat-ı Mezbürenin bir miktarı 1126 senesinde firar edüb, baki kalan yüz kadar evleri dahi Süleyman Paşa (Rakka Beğlerbeği) zamanında bilkülliyye firar ve bâdehû Vezir Ahmet Paşa zamanında bir miktar evleri, mahalli iskana gelüb, nehr-i Fırat’ı geçirmeyüp, Birecik nahiyesinde.. nâm karyede ikamet etdirüb, hîn-i azlinde Kedhüdası Mehmed Kethüda maan götürüb, hala cümlesi, Antakya kurbünde ve Gavurdağı tarafında olurlar; deyu tahrir olunmuş”... “Karakocalı Cemaatı, 35 hane olub, Beğdili Aşiretine tabidir. Cemaat-ı mezbür, Konar-Göçer Yörükandan olub, ezkadim Biga ve Çan kazalarında yaylayub, İnegöl ve Tuzla ve Bayramiç Kazalarında kışlarlardı. Cemaat-i Mezbüre, yüzkırk senesi Süleyman Paşa zamanında bil külliyye evleriyle mahall-i iskanlarından huruc ve Rum tarafına firar ve hala Kangal Kazası dahilinde Alacahan tarafında olurlar. Bizler, Kangal Cami’i evkafındanuz, Alachan’a muhafazacı tayın olunduk, derler imiş. Cemaat-ı mezbüre, iki kabile olub, bir kabilesi cami-i mezbür vakfı ve bir kabilesi dahi otuzbeş senedir mahall-i iskanda olurlar. Mezbürlar, aslında hırsız ve haramzade olub, ol tarafda kalur ise, ol etrafın dahi harabına bais olurlar deyu tahrir olunmuş”...
“Küçüklü Cemaatı, Bozulus Aşiretindendir. 150 hane olub, üçyüz guruş zamla Yeni İl mukataasına ilhak olunmuşdur. Küçüklü Cemaatı, Kadızade Hüseyin Paşa zamanında iva ve iskan ve istikrar olunub ve zer’ve hars ile meşgul iken, bazı avarız ve havadis zuhuriyle ekseri fırsat bulub, Rum tarafına ve Bozok caniblerine firar edüb ve gerü kalan evleri dahi evvel giden evlerimiz gelmei deyü birer beşer fırsat bulub, firar edüb, hala mahall-i iskanda bir evleri yoktur, elyevm cümlesi Keskin ve Bozok ve Kırşehri ve Çiçekdağı tarafında olurlar, deyu tahrir olunmuş. Küçüklü Cemaatı, Gencelübayadı (Gençlü Bayad) demekle marufdur”... “Bozulus Aşiretinden olan Cemaat-ı Silsüpür Ceridi, 250 haneden ibaret olup, malına 450 guruş zamla Yeni İl mukataatına ilhak olunmağla, kırkaltı mukataasına kayd olunmuştur. Cemaat-ı mezküre, Kadızade Hüseyin Paşa zamanında iva ve iskan ve istikrar olunub ve zer’ve hars ile meşgul iken, bazı avarız ve havadis zuhuriyle, ekserisi fırsat bulub, Rum tarafına ve Bozok caniblerine firar edüb ve geru kalan evleri dahi evvel gidenlerimiz gelmedi deyu, birer beşer fırsat bulub, firar edüb hala makall-i iskanda bir evleri yoktur; elyevm cümlesi Keskin Ve Bozok ve Kırşehri ve Çicekdağı taraflarında olurlar, deyu tahrir olunmuş.”(44)
F.Sümer, “Bu iskanda en büyük ızdırabı Beğ-Dili boyu çekti” demektedir. Enaz bu boy kadarda; 13. yüz yılda Orta-Asya’dan Anadolu’ya gelen Bayat boyundan olan Barak obalarıda Rakka’ya iskan esnasında eza-cefa cekmiş, zülüm görmüştür.(45) Bu İskanla ilgili Dedemoğlu şu deyişi söyler:
 
Çıktık Horasan’dan sökün eyledik
Düşürdüler bizi tozlu yollara
Omuzlarda parlıyor uzun şelveler
Aşırdılar bizi karlı dağlara
 
Bölük bölük oldu yüklendi göçler
Atlaydı yaşlılar yayadı gençler
Başımıza geldi olmadı işler
Düşürdüler bizi görülmedik ellere
 
Gehi konduk gehi göçtük yollardan
Bilip bilmediğim yaban ellerden
Kerbela çölünden ıssız dağlardan
Bizden sonra bir ad kalsın dillere
 
Oradan geçirdi sürdü Colab’a
Seksen dört bin hane gelmez hesaba
Deve koyun insan çoktur kalaba
Susuz hayvan inileşir çöllerde
 
DEDEMOĞLU der ki aşkın bağından
Aşırdılar bizi Yozgat dağından
Anadolu Sivas şehri sağından
Göçtüğümüz destan olsun dillere.
 
Beğdilli aşiretinin büyük ozanı Dedemoğlu; Çorum’un Sungurlu ilçesinin Araf köyündendir. Çiftlik köyünde de “dedemoğlu” lakablı bir aile vardır. Alaca (Hüseyinova) İlçesinin Oyacı adlı köyünden olduğunu söyleyenlerde vardır.(46) Dedemoğlu adıyla bir Alevi Dede Ocağı var olması, Ozan Dedemoğlu’nun Çorumlu olduğunun kesin olarak göstermektedir.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Birgün bütün dünyadaki Türklerle Çin seddinde buluşacağız. Başbuğ Atatürk
Akıncı Beği
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 72« Yanıtla #11 : 01 Kasım 2010, 18:21:50 »

SON SÖZ:
Beydili Boyunu incelememizin nedeni; Oğuz Türkmenleri içinde Tuna boylarından bugünkü Türkmenistan’a değin uzanan coğrafyada en yaygın bir topluluk olmasından kaynaklandığı gibi, binlerce yılık törelerini halen devam ettirdiklerinden dolayı özel olarak seçtik. Diğer Türkmen oymaklarının bir çoğu kentleşme ile birlikte geleneklerini yitirmişlerdir. Ülkemizde ise Beğdili obaları Edirne’den Kars’a kadar her yörede vardır. Beğdililer özgün bir Türk Kültürel kimliğe sahiblerdir. Araştırma yaptığımız Yozgat-Tokat-Sivas bölgesinde Beğdili toplulukları; etnografik, folklorik, filolojik, dini inanç ritüelleri açısından Oğuz töresini yaşatmaktadırlar. Bu Türkmen kimliklerinden dolayıda zülmedilmiş, tarih boyunca kimlik mücadelesi vermişler, bu nedenle Raka Çölleri’ne sürgüne gönderilmişlerdir. Bu mücadelenin odağınıda da üç temel ilke vadır. “Eline beline diline sahib olmak.” Bugün “Eline Beline Diline Sahib Olmak” düsturunun ulusal siyasal bilinçdeki adı; “Ulusal Devlet’e, Ulusal Dil’e, Ulusal Tarih’e sahib çıkmaktır.” Bu ereğin temel rengide “TÜRK EBRUSU” çerçevesinde hayatiyet kazanmasıdır. Ebruyu teşkil eden hakim renk bayraktaki kızılak, Türkçe’deki duruluk, Oğuz Han’dan gelen tarih bilincidir. Bin yıllık Anadolu tarihi, kültürü, dini, dili; “Türk Ebrusu” alışımından “Türkiye” tablosunu Atatürk yaratmıştır. Oğuz Han’ın torunları olarak bizlerde bu tabloya sıkı sıkıya sahib çıkmalıyız...
 
DİPNOTLARI VE KAYNAKÇA :
* Bu Makale; Ali Kenanoğlu- İsmail Onarlı: “HUBYAR SULTAN OCAĞI VE BEĞDİLİ SIRAÇ TOPLULUKLARI” adlı yayınlanmamış eserin bir bölümüdür.
1. Güler TANYILDIZ: “BEYDİLİ'Yİ ARARKEN” Yeni Hayat Dergisi sayı:62, Aralık 1999 İst. ( Sn. Tanyıldız’ın memleketi Sivas'ın Kangal İlçesi'nin Kocakurt Köyü’nü ziyaretiyle; duygusal olarak kaleme aldığı bu makalesi, binlerce yıllık tarihsel bilincin dışa vurumudur. Keşke her Türkmen Kızı da böyle bir davranış gösterip tarihini sahiplense...)
2. Kürşat KARACABEY: “Kızılbaşlık (Türk Aleviliği) Üzerine” I-II, Yeni Hayat dergisi sayı:30-31, 33 (Sn.Karacabey’in;Hz.Ali, Alevilik, Şeyh Bedrettin ile ilgili düşüncelerine katılmasamda; Kızılbaşlık’ın Türklük ile özdeş olduğu saptamasına aynen iştirak ediyorum.)
3. Dr.İsmail Kaygusuz: “İNANÇ, DÜŞÜNCE VE SİYASAL TARİH BAĞLAMINDA: ALEVİLİK; KAYNAĞI, KÖKLERİ VE GELİŞİMİ” adlı yayınlanmamış eserinden alınma:(Yakut'un (ö.1229) “Mudjam al Buldan III” (s.445-458) yapıtının içindedir.; (Yakut, Mudjam al Buldan III, Beyrut-1376, s.441-442.; Z.V.Togan, İbn Fadlans Reisebericht, Leipzig-1939, XXIV.); (M.E.Masson, Axsengeran, Taşkent-1953, res.20-21), (karş. Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, 3.baskı, Ankara-1988, lev.35, 36, 37) Prof.Dr. Emel Esin'in kendi sözleriyle; “Bu tip 10.yüzyılda Halife Ali'yi aşırı sevip sayan (Alevi) Türklerin betimlerini çağrıştırmaktadır. ‘Alevi’ Türkler tanımlamasını ilk kez, 10.yüzyıl gezgini Abu Dulaf'ın kullandığı bilinir. Abu Dulaf Misar bin Muhalhil, Samaniler devletinin (Samanoğulları) en güçlü hükümdarı Nasr bin Ahmed'in (914-943), saltanatının son yıllarında Çin'e elçilik göreviyle gönderdiği kişidir.” (Emel Esin, Turcica XVII, 1985, s.12) Bu konuda Ebubekir Muhammed b. Cafer Narşaki’nin 943-948 yılları arasında yazdığı Buhara Tarihi’nde de destekleyici bilgiler bulunmaktadır: (Richard N.Frye, ‘On The History of Bukhara by Narshaki ) “Ayrıca Yusuf Has Hacib'in, Tavraç Buğra Han'a 1069'da yazıp sunduğu, devlet yönetimine ilişkin Kutadgu Bilig (Kutlu Bilgi) adlı yapıtında, “Aleviler birle katılmak ayur (Alevilerin birlikte (bize) katılmasını öğretir)” başlığı altındaki bölüm, Karahanlılar devletinde Alevilerin hatırı sayılır varlığının ve saygınlığının kanıtıdır.” “Son olarak, Temmuz 1051’de İran körfezinin güneybatı kıyısında bulunan Yamama kentine uğrayan Nasır Husrev, buranın yönetici ve oturanlarının Aleviler olduğunu; Alevi emirlerin her birinin üç-dörtyüz atlı korumaları bulunduğunu yazmaktadır. Ayrıca Zeydi mezhebine bağlı bulunan Yamamalıların dua etmeğe (namaza); “Muhammed ve Ali insanoğlunun en hayırlısıdır,” ve “haydi bu en hayırlı (işe) tanık olmaya geliniz!” sözleriyle çağrıldıklarına dikkat çekmektedir. Yaşadığı yüzyılın en büyük gezgini, bilgin ve filozofu Nasır Husrev İsmaili Aleviliğini İran ve Ortaasya’ya ilk yayan Dai olarak tanınmaktadır. Nasır Husrev’in Alevi terminolojisini “Alid” olarak Batı dillerine çevirmiş olsalar da, onun Zeydileri, İsmailileri ve Oniki İmamcı aşırı Şiiliği ifade ettiğinin ayırdına varmışlardır. (Bkz.Naser-e Khosraw’s Book of Travels (Safarnama), Farsçadan İngilizceye çev. W.M.Thackstone, Jr., State Univ. of New York, 1986, s, 86, dpnt.33).
4. Dr.İsmet Çetin: “Türk Edebiyatında Hz.Ali Cenknameleri” Kül.Bak.Yay.Ank.1997 Bkz.
5.Prof.Dr.Mustafa Akdağ: “Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgas” “Celali İsyanlarıi”, Bilgi Yay. Ank.1975 ve Çetin Yetkin: “Türk Halk Hareketleri ve Devrimleri”, Say.Yay.3.Bas.İst.1984  Bkz.
6. İsmail ONARLI: “Şah İsmail” Can Yay.İst.2000 Bkz.
7. İsmail ONARLI: : “Alevi Araştırmaları Üstüne” Şahkulu Sultan Dergisi Sayı;1 Güz 1998 (Ekim 1998) S.31-58 Şahkulu Sultan Külliyesi Vakfı Yay. İst.
8.Prof.Dr.Fuat Köprülü: “Osmanl Devleti’nin Kuruluşu”, TTK.yay.2.Bas.Ank.1984 ve - V. GORDLEVSKİ, : ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ, (Çev. : Azer YARAN), Ankara, Onur Yay. ve - İbni Bibi; Anadolu Selçuklular Tarihi; Çev.Prof.Dr. Mürsel Öztürk Kültür Bakanlığı yay. Ank.1996 Bakınız.
9.Prof. Dr. Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler) boy teşkilat Destanları, Ana yay. 3. Basım 1980 İst. S. 210-211 ar.çiz. ve 297 ve Prof.Dr.Faruk Sümer: “Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişiminde Anadolu Türklerinin Rolü” Güven. Mat.yay.Ank.1976
10.Ord..Prof.Dr.A.Zeki Velidi Togan: “Umumi Türk Tarihi’ne Giriş”, 3.Bas. Enderun Yay.İst.1981 s.60
11.İsmail ONARLI: “Şeyh Hasan Aşireti-Anayurttan Anadoluya” Aydüşü Yay. İst.2001 s.122-124 ve İsmail Onarlı: “Hamza Baba” Can Yay. İst.2001 s.16-17; Prof.Dr.Osman Turan: “Selçuklular Zamanında Türkiye” Turan Neş.İst.1971 Bkz.
12.Feridun M. Emecan: “İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası”, Kitabevi yay. İst.2001 s.13-14 (İbni Bibi, El-evâmirü’l-Alâiyye fi’l-umûri’l-Alâiyye, Selçuknâme, trc.M.Öztürk, Ankara 1996, I. S.430-431,454)’den aktarma.
13. Prof.Dr. Halil Cin: “Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması” Boğaziçi Yay. 2.Bas. İst.1985 s.57
14.Ömer Lütfi Barkan: “Türkiye’de Toprak Meselesi” Gözlem yay.İst.1980 Bkz.
15. “Defter-i Hakan-i Dizisi:III, 387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri, (937/1530), II, Amasya, Çorumlu, Sivas-Tokat, Sonisa-Niksar, Kara-hisar-ı Şarki, Canik, Trabzon, Kemah, Bayburt, Malatya, Gerger-Kahta ve Divriği-Darende Livaları” Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı yay.Ank.1997
16. “116 Numaralı Mühimme Defteri s.239’dan aktaran: Cengiz Orhonlu: “Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskanı” Eren Yay.İst.1987 s38
17. Cengiz Orhonlu: “Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskanı” Eren Yay.İst.1987 s.113
18. Cevdet Türkay: “Başbakanlık Arşiv Belgelerine göre: Osmanlı İmparatorluğunda Oymak, Aşiret ve Cemaatler”, İşaret Yay. İst. 2001 s.29, .58, 126, 142, 164, 176, 177, 203, 204, 223-224, 232, 236-237, 239, 273, 278, 282, 297, 325 ve 329, 362, 384, 416, 423, 428, 441, 445, 451, 461, 502, 534, 551. 611, 635, 646,
19. Ali Rıza Yalman (Yalkın): “Cenupta Türkmen Oymakları”, Haz.: Sabahat Emir, Kül Bak.Yay. Ank. 1977 Cilt:I s.4-5
20. Ali Rıza Yalman (Yalkın): “Cenupta Türkmen Oymakları”, Haz.: Sabahat Emir, Kül Bak.Yay. Ank. 1977 Cilt:II s.128 ve 510-512
21. Ali Rıza Yalman: Age. s.37
22. Nihat Çetinkaya: “Iğdır Tarihi “Tarh, Yer Adları ve Bazı Oymaklar Üzerine”, TDAV. Yay. 1st.1996
23. Prof. Dr. Faruk Sümer, Oğuzlar s.298-299
24. Ali Rıza Yalman: “Cenupta Türkmen Oymakları”, Cilt:I s.33-34
25. Prof. Dr. Faruk Sümer, Oğuzlar s.300
26. Cengiz Orhonlu: “Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskanı” Eren Yay.İst.1987 s.52-53
27. Ahmet Refik: “Anadolu’da Türk Aşiretleri (966-1200)” Enderun Kitabevi İst.1989 s.84
28. Fikri Karaman: “Sivas Doğanşar İlçesi ve Köyleri Belgeseli” Acar Matb. İst.2000 s.26-31
29. Cengiz Orhonlu: “Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskanı”s.39-52
30. Cengiz Orhonlu: “Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskanı” Eren Yay.İst.1987 s.49-51 ve I-II-III nolu haritalar.
31. Ahmet Refik: “Anadolu’da Türk Aşiretleri (966-1200)” Enderun Kitabevi İst.1989 s.100-109
32. Yusuf Halaçoğlu: XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu, İskan Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi: Türk Tarih Kurumu Yayınları Ank.1997 s.137
33. Cevdet Türkay: Age.s.685-692
34. Prof. Dr. Faruk Sümer, Oğuzlar s.301
35. Ahmet Refik: “Anadolu’da Türk Aşiretleri” kitabı bir ibret vesikasıdır.
36. Baki Öz. “Dünyada ve Türkiye’de Alevi-Bektaşi Dergahları”, Can Yay. İst.2001 s.89
37. Enver Behnan Şapolyo: “Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi” Türkiye Yayınevi İst.1964 s. 273 ve 278
38. Yunus Koçak: “Hasan Dede Hayatı ve Öğretisi” Hasan Dede belediyesi Kültür Yayınları no:3
39. Enver Behnan Şapolyo: “Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi” Türkiye Yayınevi İst.1964 s.281
40. Ali Kenanoğlu- İsmail Onarlı: “HUBYAR SULTAN OCAĞI VE BEĞDİLİ SIRAÇ TOPLULUKLARI” adlı yayınlanmamış eserden
41.Cuma Karataş; “Son Güçebe BARAKLAR Tarih,Yaşam,Folklor”, Bumerang Yay. İst.1998 s.21
42. Ali Rıza Yalman (Yalkın): “Cenupta Türkmen Oymakları”, Cilt-I s.41-42
43. Cengiz Orhonlu: “Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskanı” s.90
44. Cevdet Türkay: Age.s.156, 187, 199, 218, 287, 348, 381, 409, 478, 569
45. Prof. Dr. Faruk Sümer, Oğuzlar s.194-195 ve Cuma Karataş; Age.s.14-15
46. Ziya Gürel: “Halk Aşıklarından Aşıkî ve Dedemoğlu” Ank.1980
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Birgün bütün dünyadaki Türklerle Çin seddinde buluşacağız. Başbuğ Atatürk
İLTERİŞKAĞAN
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 412


BİN CİHANA DEĞİŞMEM ŞU ÖKSÜZ TÜRKLÜĞÜMÜ


« Yanıtla #12 : 01 Kasım 2010, 20:41:09 »

Akıncı Beği kandaş ellerine sağlık. Beğdili boyuna mensup olarak bilmediğim bilgileri öğrenmiş oldum.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Damla damla ırkımın kanı,
Bir kımız çamçağına akarken,
Altaylar'da öğrenmiştik biz,
Ölümle anda olmayı.
Umay'ın kanatlarında,
Tanrı Dağı'na bakarken,
Küçücük ellerimizle Güneşe dokunmuştuk.
Sonra bizim olsun istedik güneş,
İşte herşey böyle başladı...
Sayfa: 1 [2]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.252 Saniyede 24 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.014s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.